فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
751
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
752
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
754
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
755
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
756
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
757
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
758
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
759
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
760
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
762
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
763
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
764
دکتر سحر همتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
765
پروفسور کریم همتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
766
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
767
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
768
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
769
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
770
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
771
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
773
دکتر صدیقه یوسف زادگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
774
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
776
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
777
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
778
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
784
دکتر sajad karampoor
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
785
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
787
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
790
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
793
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
...
16
بعدی
آخرین