فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
751
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
752
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
753
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
754
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
755
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
756
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
757
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
758
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
759
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
760
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
761
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
763
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
764
khosravirostami.n نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
765
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
766
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
767
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
768
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
769
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
770
دکتر سمیه نصیری
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
772
دکتر مریم نصیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
776
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
777
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
778
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
779
دکتر ابوالفضل نمازی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
780
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
781
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
782
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
784
دکتر مونا نوربخش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
785
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
786
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
787
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
788
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
789
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
790
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
793
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
794
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
795
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
796
دکتر زهرا واحدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
798
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
799
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
800
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری