فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
دکتر بهین آرامی نیا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
3
دکتر miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
4
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
5
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
6
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
7
bordbar.a آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
8
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
9
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
11
دکتر نمامعلی آزادی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
12
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
13
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
14
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
15
پروفسور شهرام آگاه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
16
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
17
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
18
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
19
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
20
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
21
دکتر رامین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
22
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
23
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
24
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
26
دکتر طناز احدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
28
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
29
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
30
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
31
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
32
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
33
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
34
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
35
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
36
دکتر شادی اسدزندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
37
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
38
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
39
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
40
دکتر آزاده اشتری نژاد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
41
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
42
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
43
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
44
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
45
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
46
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
47
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
50
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
51
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
52
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
53
hashemi.a اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
54
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
55
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
56
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
57
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
58
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
61
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
62
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
63
امیر حسین جلالی ندوشن
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
65
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
66
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
67
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
68
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
69
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
70
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
71
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
72
آقای سید محمد امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
73
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
74
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
76
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
77
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
78
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
79
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
80
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
82
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
83
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
84
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
86
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
87
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
88
دکتر الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
89
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
90
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
91
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
92
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
93
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
94
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
95
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
96
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
97
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
98
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
99
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
100
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
101
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
102
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
103
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
104
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
105
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
106
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
107
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
108
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
109
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
110
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
112
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
114
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
115
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
116
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
118
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
120
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
121
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
122
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
123
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
124
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
125
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
126
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
127
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
128
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
129
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
130
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
131
دکتر آریا جنابی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
132
پروفسور احمد جنیدی جعفری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
134
دکتر هاله چهره گشا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
136
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
137
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
138
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
139
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
140
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
141
دکتر احمد حرمتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
142
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
143
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
144
دکتر لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
145
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
146
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
147
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
148
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
149
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
150
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
151
حسین اژدرکش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
152
حسین اکبری احمد آبادی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
153
حسین جعفری مرندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
155
حسین شاهرخ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
156
حسین فراهینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
157
حسین کیوانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
158
حسین نجدسپاس
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
159
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
160
دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
161
خانم آغافاطمه حسینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
162
دکتر نسرین حسینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
163
دکتر سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
165
دکتر غلامرضا حمصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
166
peiravi.h حمید پیروی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
167
حمید کریمی اصطهباناتی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
168
حمیدرضا احمدخانیها
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
169
حمیدرضا عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
170
حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
171
حمیدرضا یزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
172
حوریه محمدی کناری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
174
دکتر آلیس خاچیان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
175
دکتر نوشین خادم الرضا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
176
دکتر محسن خالقیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
177
دکتر خدیجه خانعلیها
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
178
دکتر نیلوفر خدابنده لو
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
179
خدامراد جمشیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
180
آقای افشین خردمند
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
181
دکتر سمانه خرمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
182
دکتر شقایق خسروی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
183
دکتر محمدابراهیم خمسه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
185
دکتر محمودرضا خونساری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
186
دکتر معصومه خیرخواه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
187
دکتر فریدون خیّری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
188
دکتر هاله دادگستر
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
189
داود احمدوند
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
190
داود امیرکاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
191
داود دربان ساروخلیل
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
192
دریادخت مسرور رودسری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
194
دکتر محسن دولتی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
195
دکتر مصطفی ده مرده ئی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
196
آقای عماد دهقانی فرد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
201
راحله هدایتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
202
دکتر وحید راشدی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
203
رئوفه قیومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
204
دکتر غلامرضا رئیسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
205
ربابه محمدبیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
206
دکتر محمدرضا رجب نژاد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
208
پروفسور پوپک رحیم زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
210
دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
211
دکتر ندا رحیمیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
212
دکتر سید محسن رحیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
213
دکتر ثمانه رخ گیره
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
214
رخساره یکه یزدان دوست
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
215
دکتر الهام رزمجو
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
216
رزیتا خرم رودی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
219
دکتر محمود رضا آل بویه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
220
رضا احدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
221
رضا اسدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
222
رضا شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
223
رضا صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
224
رضا صفائیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
225
رضا فرهمند راد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
226
رضا نکوئیان
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
227
پروفسور روشنک رضائی کلانتری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
228
رضوان میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
229
رفعت باقرزاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
230
رفیعه علیزاده میران
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
231
دکتر راحله رفیعی سفیددشتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
232
آقای عباس رمضانی فرانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
233
دکتر فهیمه رنجبر
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات پرستاری
234
روح اله شاطری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
235
روح اله صدیق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
236
دکتر محمد روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
237
پروفسور مسعود رودباری
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
238
روزبه نقشین
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
239
دکتر محسن روشن پژوه
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی اعتیاد
240
روشنک عباسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
241
روشنک هاشمی نسب زواره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
242
روناک شعبانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
243
رویا شریفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
244
دکتر نریمان رهبر
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
245
دکتر سیده طیبه رهیده
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
246
دکتر تقی ریاحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
247
mohamady.r ریحانه محمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
249
دکتر مهسا زارعی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
250
دکتر عابد زاهدی بیالوائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
251
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
254
دکتر طاهره زروک آهی محله
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
256
پروفسور فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
257
دکتر مریم زهام
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
258
زهرا امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
259
jafari.z زهرا جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
260
زهرا رام پیشه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
261
زهرا رئوفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
262
زهرا رضایی حبیب آبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
263
زهرا زندیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
264
زهرا کاشانی نیا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
265
خانم زهره باقر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
266
زهره سهرابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
267
زهره مقسومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
268
زینب یاسین
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
269
ژاله محمدعلیها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
271
سارا جانمحمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
272
سارا لطفیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
273
سالومه صحت کاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
274
سام حاجی علیلو سامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
275
ساناز دواریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
276
دکتر امیر سبحانی عراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
277
دکتر فروغ سبزقبایی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
278
سپیده امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
279
سپیده خداوردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
280
سپیده صفری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
282
خانم سیمین سجادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
283
سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
284
پروفسور سید هاشم سزاوار سیدی جندقی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
285
سعید طالبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
286
سعیدرضا انتظاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
287
دکتر حسن سعیدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
289
سلطان احمد ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
290
دکتر سیامک سلطانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
291
دکتر مریم سلیمانی موحد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
292
دکتر سعید سلیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
293
khoei.s سمیده خوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
294
دکتر samira سمیرا بصیرشبستری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
295
سمیرا مهرعلیزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
296
سمیرا وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
297
سمیه نصیری پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
298
سمیه نوعی تیمورداش
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
299
سودابه جلالی مطلق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
300
سودابه جولائی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
301
سودابه فلاح
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
302
سیامک خالقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
303
سیامک فرخ فرقانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
304
jameie.sb سید بهنام الدین جامعی
دانشکده پیراپزشکی
گروه علوم پایه
305
سید جلال کیانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
306
سید کامران سلطانی عربشاهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
307
سید کامران کامروا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
308
سید محمد حسینی کسنویه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
309
سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
310
سیدآرش طهرانی بنی هاشمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
311
سیدابوالحسن امامی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
312
سیدامیر یزدان پرست
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
313
سیدپژمان مدنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
314
سیدجلال ثامنی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
315
سیدحسام سیدین
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
316
سیدحسن اعتمادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
317
سیدحسن صانعی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
318
پروفسور faizshr سیدحمیدرضا فیض
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
319
سیدحمیدرضا منوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
320
سیدربیع مهدی مهدوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
321
سیدرضا سعادت مصطفوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
322
motevalian.sa سیدعباس متولیان
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
323
سیدعلی جوادموسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
324
hoseini.as سیده آسیه حسینی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
325
سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
326
سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
327
دکتر سیده مهسا محمودی نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
328
سیده نرجس رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
329
سیدهادی پورمقیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
330
دکتر سیدحسین شاکر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
331
دکتر شبنم شاه علی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
332
دکتر شیوا شاه نظری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
333
شاهین رجائیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
334
شایسته پراشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
335
شباهنگ محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
336
شبنم رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
337
شبنم نوحه سرا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
338
دکتر سید وحید شتاب بوشهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
339
دکتر مرجان شریعت پناهی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
340
دکتر بهنام شریعتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
341
دکتر سید وحید شریعت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
343
دکتر امیر شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
344
دکتر نرگس شفارودی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
345
دکتر بهنام شکیبا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
347
دکتر مهناز شوقی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
348
شهرام تیموریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
349
شهرام وثوقی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
350
شهلا انصاری دماوندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
351
شهناز احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
352
rimaz.sh شهناز ریماز
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
353
دکتر sedighmaroufi.s شهنام صدیق معروفی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هوشبری
354
دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
356
دکتر فرزاد شیدفر
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
357
خانم الهام شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
358
پروفسور محمد باقر شیران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
359
دکتر سکینه شیرولیلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
360
شیرین فره یار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
361
شیما توکل
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
362
jazayeri.sh شیما جزایری
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم بهداشتی و تغذیه
363
شیما صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
364
شیوا ثریا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
365
صابر محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
367
دکتر افسانه صادق زاده بازرگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
368
صالح محبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
369
دکتر راضیه صالحیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
370
دکتر تهمینه صالحی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه پرستاری داخلی و جراحی
371
دکتر سید حمید صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
372
دکتر احد صداقت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
373
دکتر زهرا صدر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
374
پروفسور شهرام صدقی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
375
صدیقه خنجری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
376
صدیقه مرادی شهربابک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
گروه آموزشی
378
دکتر آرزو صفاریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
380
دکتر ناهید صفری علی قیارلو
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
381
صفورا عبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
382
دکتر سیدحسین صمدانی فرد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
384
دکتر سهيلا صیاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
385
پروفسور مهشید طالبی طاهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
386
دکتر کبری طاهرمنش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
387
طاهره دهداری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
388
دکتر سیدامیرپاشا طبائیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
389
دکتر عباس طباطبایی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
390
دکتر علیرضا طبیب خوئی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
391
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
392
عاطفه قنبری جلفائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
394
دکتر مریم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
395
دکتر سعید عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
396
دکتر محسن عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
397
عبدالرضا استقامتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
399
عزت جعفر جلال
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
400
عزیز رضاپور
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی اقتصاد بهداشت
402
دکتر علیرضا عسکری
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
404
دکتر سحر عشرتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
405
دکتر علیرضا عشقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
406
پروفسور شهرزاد عصاره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
407
پروفسور ماشاءاله عقیلی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
408
دکتر رخساره السادات عقیلی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
410
علی محمد شریفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
411
علی ابوترابی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
412
علی اسرافیلی دیزجی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
413
علی اشرف جمشیدی خورنه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
414
علی اکبر جعفریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
415
علی باباشاهی آشتیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
416
علی بیداری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
417
علی ترکمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
418
علی زارع مهرجردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
419
علی زارع میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
420
علی شهبازی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
421
علی قبادی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
422
علی قربانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
423
علی مجید پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
424
علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
425
علی منافی اناری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
426
علی میرزاجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
427
علیرضا احمدخان بیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
428
علیرضا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
429
علیرضا پورنجفیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
430
علیرضا پهلوان صباغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
431
علیرضا صادقی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
432
علیرضا عزیزآهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
433
علیرضا غزنوی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
434
علیرضا ناطقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
435
علیرضا نگهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
436
علیرضا نیکوفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
437
علیرضا هجرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
439
دکتر بنفشه غرایی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
440
غلامحسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
441
غلامرضا باهوش مهدی آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
442
غلامرضا طاهری پاک
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
443
پروفسور میترا غلامی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
444
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
445
دکتر داود فارسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
446
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
447
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
448
amiri.fs فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
449
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
450
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
451
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
452
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
454
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
455
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
456
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
457
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
458
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
459
دکتر آرش فتاحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
460
دکتر فرامرز فرامرز مسجدیان جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
461
فربد عبادی فردآذر
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
462
فربود کلانتری طراری
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
463
فرح بخارائی سلیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
464
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
465
فرزاد ایزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
466
فرزاد سینا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
467
فرزانه روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
468
فرشاد نیکوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
469
فرشته گلاب
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
470
فرشته مهرآئین قمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
471
فرشید فرداد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
472
فروغ جوان منش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
473
فروغ رفیعی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
474
پروفسور بیژن فروغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
475
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
476
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
477
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
478
پروفسور محمد فرهادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
479
فریبا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
480
فریبا جهانگیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
481
فریبا نصیری زیبا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
482
فرید کاظمی گزیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
483
فریده باستانی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
484
فریده قاضی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
485
فریده کی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
486
فریناز نصیری نژاد
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
487
دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
489
دکتر معصومه فلاح
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
490
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
491
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
492
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
493
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
494
دکتر محمدرضا قاسمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
495
دکتر لیلا قالیچی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
497
دکتر روشنک قدس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
500
قربان تقی زاده حاجلوئی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
501
دکتر محمد قربانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
502
دکتر بهروز قنبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
503
خانم شهربانو قهاری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
504
دکتر حسین قهوه چیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
505
پروفسور مریم کاشانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
506
کامران اسعدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
508
کاوه ابری اقدم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
509
کاوه صمیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
510
کاوه قرنی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
511
کاوه مهرآوران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
512
دکتر الهه کبیر مکمل خواه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
513
دکتر مهرناز کجباف والا
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
514
پروفسور مریم کدیور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
515
دکتر محمدهادی کربلایی نیا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
516
دکتر محمد کرمان ساروی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
517
دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
518
دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
519
کریم پیسوده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
522
دکتر ماندانا کشاکی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
523
دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
525
دکتر سعید کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
526
دکتر فروغ کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
527
دکتر محمد کمالی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
528
bagherzadeh.k کوثر باقرزاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
529
دکتر سیاوش کورانی فر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
530
کورش منصوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
531
کوشا کمالی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
533
پروفسور ناهید کیان مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
535
گلاره وهاب زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
536
گلنار ناصحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
537
دکتر آزاده گودرزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
538
خانم زهرا گودرزی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
539
دکتر سلیمه گوهری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
541
لادن حقیقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
542
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
544
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
545
لیلا امیری فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
546
لیلا غیاثیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
547
لیلا کمال زاده
معاونت آموزشی
اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
548
دکتر nematianaraki.l لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
549
مائده برهمن
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
550
مازیار آذر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
551
rahimi.m ماندانا رحیمی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
552
ماندانا رشیدی میبدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
553
دکتر حسین مبارکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه مدیریت توانبخشی
555
دکتر آزاده متقی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
558
دکتر زهرا مجد جباری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
559
مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
561
meshkini.m مجید مشکینی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
562
دکتر علیرضا محبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
563
asadilari.m محسن اسدی لاری
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
564
محسن بهمنی کشکولی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
565
محسن مسعودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
566
دکتر هلاکو محسنی فر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
567
دکتر پریسا محققی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
568
آقای radgoudarzi.m محمد رادگودرزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
569
محمد رازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
570
محمد سبزی کاریان
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
571
shabani.mo محمد شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
572
ghasemi.ms محمد صادق قاسمی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
573
محمد محسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
574
محمد معارف وند
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
575
محمد مولوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
576
محمد نبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
577
محمد وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
578
محمد وفائی شاهی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
579
محمدامین زارع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
580
محمدجواد فاطمی دخت چاروک
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
581
محمدحسین تقدیسی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
582
دکتر محمدرضا محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
583
محمدرضا بابائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
584
محمدرضا شالبافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
585
محمدرضا علی بیگ
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
586
محمدرضا قدرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
587
محمدرضا یاسین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
588
محمدصادق جنابی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
589
محمدعلی دانش مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
590
محمدمهدی پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
591
محمدمهدی سالم
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
592
خانم مهدیس محمدیان امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
594
mohaghegh.mr محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
595
دکتر سعید محمودیان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
596
دکتر شهرام محمودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
599
دکتر امید مرادی مقدم
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
600
دکتر واهان مرادیانس
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
601
دکتر کتایون مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
602
دکتر سیده صالحه مرتضوی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
603
مرتضی خوانین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
604
مرتضی کلهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
605
مرتضی منصوریان
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
606
مرتضی نخعی امرودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
607
مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
608
مرجان مخترع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
609
mardanihamoole.m مرجان مردانی حموله
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
610
مرضیه موج بافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
612
مریم ابوالحسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
613
مریم جزایری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
614
مریم چمنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
615
مریم حیدریان نور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
616
مریم رسولیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
617
مریم عبیری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
618
مریم قراچه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
619
مریم کرمعلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
620
مریم کشاورز
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
621
مژده ذبیحی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
622
مژگان عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
623
دکتر مسعود صالحی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
624
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
625
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
626
دکتر رضا مصدق
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
627
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
628
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
630
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
632
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
633
آقای علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
634
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
635
rohaninasab.m معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
636
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
637
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
641
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
642
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
644
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
645
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
646
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
647
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
648
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
650
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
651
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
652
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
653
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
654
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
655
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
656
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
658
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
659
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
660
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
663
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
664
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
665
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
666
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
667
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
668
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
669
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
670
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
671
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
672
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
673
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
674
مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
675
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
676
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
677
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
678
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
679
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
680
پروفسور مهناز مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
681
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
682
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
683
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
684
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
686
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
687
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
688
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
689
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
691
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
692
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
693
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
694
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
695
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
696
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
697
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
698
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
699
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
700
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
701
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
702
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
704
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
705
نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
706
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
707
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
708
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
709
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
710
آقای مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
715
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
716
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
717
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
718
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
719
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
720
دکتر مونا نوربخش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
721
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
722
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
723
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
724
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
725
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
726
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
728
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
729
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
730
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
731
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
732
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
733
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
734
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
735
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
736
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
737
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
739
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
740
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
742
پروفسور کریم همتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
743
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
744
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
745
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
746
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
747
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
748
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
751
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
753
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
754
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
755
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
759
دکتر sajad karampoor
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
760
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
761
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
763
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
765
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی