فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
دکتر بهین آرامی نیا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
3
دکتر miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
4
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
5
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
6
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
7
bordbar.a آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
8
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
11
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
12
دکتر نمامعلی آزادی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
13
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
14
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
15
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
16
پروفسور شهرام آگاه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
17
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
19
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
20
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
21
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
22
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
23
دکتر رامین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
24
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
25
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
26
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
28
خانم مائده اثناعشری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
29
دکتر طناز احدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
30
دکتر سید جعفر احسان زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
31
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
32
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
33
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
34
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
35
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
36
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
37
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
38
دکتر سیدعلی احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
39
دکتر مرضیه اژدری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
40
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
43
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
44
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
45
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
46
دکتر آزاده اشتری نژاد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
47
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
48
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
49
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
50
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
51
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
52
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
54
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
60
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
61
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
62
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
63
hashemi.a اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
65
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
66
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
67
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
68
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
69
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
72
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
73
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
75
آقای تایماز امیراصلانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
76
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
77
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
78
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
79
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
80
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
81
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
82
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
83
آقای سید محمد امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
84
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
85
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
87
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
88
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
89
دکتر مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
90
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
92
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
93
پروفسور فریده باستانی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
94
دکتر کوثر باقرزاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
97
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
98
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
99
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
100
آقای مهدی بنایی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
103
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
104
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
106
پروفسور الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
107
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
108
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
109
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
110
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
111
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
112
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
113
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
114
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
115
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
116
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
117
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
118
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
119
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
120
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
121
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
122
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
123
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
124
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
126
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
127
دکتر علیرضا پورنجفیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
128
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
129
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
130
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
132
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
136
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
137
دکتر شیما توکل
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
138
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
139
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
141
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
143
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
145
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
146
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
148
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
149
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
150
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
151
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
152
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
153
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
154
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
155
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
156
دکتر آریا جنابی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
157
پروفسور احمد جنیدی جعفری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
158
دکتر کوروش جودکی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
161
دکتر هاله چهره گشا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
163
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
164
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
165
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
166
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
167
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
170
دکتر احمد حرمتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
171
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
172
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
173
دکتر لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
174
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
175
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
176
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
178
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
179
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
180
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
181
حسین اژدرکش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
182
حسین اکبری احمد آبادی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
183
حسین جعفری مرندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
185
حسین شاهرخ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
186
حسین فراهینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
187
حسین کیوانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
188
حسین نجدسپاس
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
189
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
190
دکتر احمد حسینی صفا
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
191
دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
192
خانم آغافاطمه حسینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
193
دکتر نسرین حسینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
194
دکتر سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
196
دکتر غلامرضا حمصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
197
peiravi.h حمید پیروی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
198
حمید کریمی اصطهباناتی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
199
حمیدرضا احمدخانیها
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
200
حمیدرضا عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
201
حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
202
حمیدرضا یزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
203
حوریه محمدی کناری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
205
دکتر آلیس خاچیان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
206
دکتر نوشین خادم الرضا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
208
دکتر محسن خالقیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
209
دکتر خدیجه خانعلیها
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
210
دکتر نیلوفر خدابنده لو
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
211
خدامراد جمشیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
212
آقای افشین خردمند
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
213
دکتر سمانه خرمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
214
دکتر شقایق خسروی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
215
دکتر محمدابراهیم خمسه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
217
دکتر محمودرضا خونساری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
218
دکتر معصومه خیرخواه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
219
دکتر فریدون خیّری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
221
دکتر هاله دادگستر
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
222
داود احمدوند
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
223
داود امیرکاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
224
داود دربان ساروخلیل
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
225
دریادخت مسرور رودسری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
228
دکتر محسن دولتی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
229
دکتر مصطفی ده مرده ئی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
230
آقای عماد دهقانی فرد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
235
راحله هدایتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
237
رئوفه قیومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
238
دکتر غلامرضا رئیسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
239
ربابه محمدبیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
240
دکتر محمدرضا رجب نژاد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
242
پروفسور پوپک رحیم زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
244
دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
245
دکتر ندا رحیمیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
246
دکتر سید محسن رحیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
247
دکتر ثمانه رخ گیره
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
248
رخساره یکه یزدان دوست
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
249
دکتر الهام رزمجو
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
250
رزیتا خرم رودی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
253
دکتر محمود رضا آل بویه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
254
رضا احدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
255
رضا اسدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
256
رضا شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
257
رضا صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
258
رضا صفائیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
259
رضا فرهمند راد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
260
رضا نکوئیان
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
261
پروفسور روشنک رضائی کلانتری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
262
رضوان میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
263
رفعت باقرزاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
264
رفیعه علیزاده میران
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
266
دکتر راحله رفیعی سفیددشتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
267
آقای عباس رمضانی فرانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
268
دکتر فهیمه رنجبر
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات پرستاری
269
روح اله شاطری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
270
روح اله صدیق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
271
دکتر محمد روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
272
پروفسور مسعود رودباری
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
273
روزبه نقشین
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
274
دکتر محسن روشن پژوه
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی اعتیاد
275
روشنک عباسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
276
روشنک هاشمی نسب زواره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
277
روناک شعبانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
278
رویا شریفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
279
دکتر نریمان رهبر
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
280
دکتر سیده طیبه رهیده
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
281
دکتر تقی ریاحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
282
mohamady.r ریحانه محمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
285
دکتر مهسا زارعی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
286
دکتر عابد زاهدی بیالوائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
287
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
290
خانم غزاله زرگری نژاد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
291
دکتر طاهره زروک آهی محله
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
293
پروفسور فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
294
دکتر مریم زهام
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
295
زهرا امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
296
jafari.z زهرا جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
297
زهرا رام پیشه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
298
زهرا رئوفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
299
زهرا رضایی حبیب آبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
300
زهرا زندیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
301
زهرا کاشانی نیا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
302
خانم زهره باقر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
303
زهره سهرابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
304
زهره مقسومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
305
زینب یاسین
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
306
ژاله محمدعلیها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
307
دکتر مریم سابوته
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
308
سارا جانمحمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
309
سارا لطفیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
310
سالومه صحت کاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
311
سام حاجی علیلو سامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
312
ساناز دواریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
313
دکتر امیر سبحانی عراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
314
دکتر فروغ سبزقبایی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
315
سپیده امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
316
سپیده خداوردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
317
سپیده صفری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
319
دکتر معصومه سجادی راد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
320
خانم سیمین سجادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
321
دکتر علی سرابی آسیابر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
322
سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
323
پروفسور سید هاشم سزاوار سیدی جندقی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
324
سعید طالبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
325
سعیدرضا انتظاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
326
دکتر حسن سعیدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
328
سلطان احمد ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
329
دکتر سیامک سلطانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
330
دکتر مریم سلیمانی موحد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
332
دکتر سعید سلیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
333
khoei.s سمیده خوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
334
دکتر samira سمیرا بصیرشبستری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
335
سمیرا مهرعلیزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
336
سمیرا وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
337
سمیه نصیری پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
338
سمیه نوعی تیمورداش
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
339
سودابه جلالی مطلق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
340
سودابه جولائی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
341
سودابه فلاح
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
342
سیامک خالقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
343
سیامک فرخ فرقانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
344
jameie.sb سید بهنام الدین جامعی
دانشکده پیراپزشکی
گروه علوم پایه
345
سید جلال کیانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
346
سید کامران سلطانی عربشاهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
347
سید کامران کامروا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
348
سید محمد حسینی کسنویه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
349
سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
350
سیدآرش طهرانی بنی هاشمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
351
سیدابوالحسن امامی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
352
سیدامیر یزدان پرست
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
353
سیدپژمان مدنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
354
سیدجلال ثامنی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
355
سیدحسام سیدین
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
356
سیدحسن اعتمادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
357
سیدحسن صانعی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
358
پروفسور faizshr سیدحمیدرضا فیض
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
359
سیدحمیدرضا منوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
360
سیدربیع مهدی مهدوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
361
سیدرضا سعادت مصطفوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
362
motevalian.sa سیدعباس متولیان
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
363
سیدعلی جوادموسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
364
hoseini.as سیده آسیه حسینی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
365
سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
366
سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
367
دکتر سیده مهسا محمودی نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
368
سیده نرجس رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
369
سیدهادی پورمقیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
370
دکتر بهاره شاطری امیری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
371
دکتر سیدحسین شاکر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
372
دکتر شبنم شاه علی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
373
دکتر شیوا شاه نظری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
374
شاهین رجائیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
375
شایسته پراشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
376
شباهنگ محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
377
شبنم رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
378
شبنم نوحه سرا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
379
دکتر سید وحید شتاب بوشهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
380
دکتر مرجان شریعت پناهی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
381
دکتر بهنام شریعتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
382
دکتر سید وحید شریعت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
385
دکتر امیر شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
386
دکتر نرگس شفارودی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
387
دکتر بهنام شکیبا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
389
دکتر مهناز شوقی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
390
شهرام تیموریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
391
شهرام وثوقی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
392
شهلا انصاری دماوندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
393
شهناز احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
394
rimaz.sh شهناز ریماز
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
395
دکتر sedighmaroufi.s شهنام صدیق معروفی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هوشبری
396
دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
398
دکتر فرزاد شیدفر
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
399
خانم الهام شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
400
پروفسور محمد باقر شیران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
401
دکتر سکینه شیرولیلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
402
شیرین فره یار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
403
jazayeri.sh شیما جزایری
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم بهداشتی و تغذیه
404
شیوا ثریا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
405
صابر محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
408
دکتر علی صابری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
409
دکتر افسانه صادق زاده بازرگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
411
صالح محبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
412
دکتر راضیه صالحیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
413
دکتر تهمینه صالحی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه پرستاری داخلی و جراحی
414
دکتر سید حمید صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
415
دکتر شیما صالحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
417
دکتر احد صداقت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
418
دکتر زهرا صدر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
419
پروفسور شهرام صدقی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
420
صدیقه خنجری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
421
صدیقه مرادی شهربابک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
گروه آموزشی
422
دکتر نادر صدیق
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
424
دکتر آرزو صفاریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
426
دکتر ناهید صفری علی قیارلو
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
427
صفورا عبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
428
پروفسور مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
429
دکتر سیدحسین صمدانی فرد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
431
دکتر سید مرتضی صمیمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
432
دکتر سهيلا صیاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
433
پروفسور مهشید طالبی طاهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
435
دکتر کبری طاهرمنش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
436
طاهره دهداری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
437
دکتر سیدامیرپاشا طبائیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
438
دکتر عباس طباطبایی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
439
دکتر علیرضا طبیب خوئی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
443
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
444
عاطفه قنبری جلفائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
446
دکتر مریم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
448
دکتر سعید عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
449
دکتر محسن عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
450
عبدالرضا استقامتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
452
عزت جعفر جلال
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
453
عزیز رضاپور
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی اقتصاد بهداشت
455
دکتر علیرضا عسکری
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
457
دکتر سحر عشرتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
458
دکتر علیرضا عشقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
460
پروفسور شهرزاد عصاره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
461
پروفسور ماشاءاله عقیلی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
462
دکتر رخساره السادات عقیلی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
465
علی محمد شریفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
466
علی ابوترابی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
467
علی اسرافیلی دیزجی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
468
علی اشرف جمشیدی خورنه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
469
علی اکبر جعفریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
470
علی باباشاهی آشتیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
471
علی بیداری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
472
علی ترکمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
473
علی زارع مهرجردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
474
علی زارع میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
475
علی شهبازی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
476
علی قبادی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
477
علی قربانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
478
علی مجید پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
479
علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
480
علی منافی اناری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
481
علی میرزاجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
482
علیرضا احمدخان بیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
483
علیرضا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
484
علیرضا پهلوان صباغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
485
علیرضا صادقی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
486
علیرضا عزیزآهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
487
ghaznavi.ar علیرضا غزنوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
488
علیرضا ناطقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
489
علیرضا نگهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
490
علیرضا نیکوفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
491
علیرضا هجرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
493
دکتر بنفشه غرایی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
494
غلامحسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
495
غلامرضا باهوش مهدی آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
496
غلامرضا طاهری پاک
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
497
پروفسور میترا غلامی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
498
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
499
دکتر داود فارسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
500
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
501
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
502
amiri.fs فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
503
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
504
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
505
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
506
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
508
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
509
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
510
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
511
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
512
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
513
دکتر آرش فتاحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
514
دکتر فرامرز فرامرز مسجدیان جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
515
فربد عبادی فردآذر
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
516
فربود کلانتری طراری
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
517
فرح بخارائی سلیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
518
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
519
فرزاد ایزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
520
فرزاد سینا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
521
فرزانه روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
522
دکتر عبداله فرزانه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
523
فرشاد نیکوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
525
فرشته گلاب
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
526
فرشته مهرآئین قمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
527
فرشید فرداد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
528
فروغ جوان منش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
529
فروغ رفیعی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
530
پروفسور بیژن فروغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
531
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
532
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
533
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
534
پروفسور محمد فرهادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
535
فریبا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
536
فریبا جهانگیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
537
فریبا نصیری زیبا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
538
فرید کاظمی گزیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
539
فریده قاضی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
540
فریده کی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
541
فریناز نصیری نژاد
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
542
دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
544
دکتر معصومه فلاح
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
545
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
546
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
547
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
548
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
549
دکتر محمدرضا قاسمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
550
دکتر لیلا قالیچی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
552
دکتر روشنک قدس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
555
قربان تقی زاده حاجلوئی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
556
دکتر محمد قربانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
557
دکتر بهروز قنبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
558
خانم شهربانو قهاری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
559
دکتر حسین قهوه چیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
560
پروفسور مریم کاشانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
561
کامران اسعدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
563
کاوه ابری اقدم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
564
کاوه صمیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
565
کاوه قرنی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
566
کاوه مهرآوران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
567
دکتر الهه کبیر مکمل خواه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
568
دکتر نگین کثیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
569
دکتر مهرناز کجباف والا
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
571
پروفسور مریم کدیور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
572
دکتر محمدهادی کربلایی نیا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
573
دکتر محمد کرمان ساروی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
574
دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
575
دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
576
کریم پیسوده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
577
دکتر فریبا کریم زاده اویندین
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
580
دکتر ماندانا کشاکی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
581
دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
583
دکتر سعید کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
584
دکتر فروغ کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
585
دکتر محمد کمالی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
586
دکتر سیاوش کورانی فر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
587
کورش منصوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
588
کوشا کمالی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
590
پروفسور ناهید کیان مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
591
دکتر احسان گروسی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
593
گلاره وهاب زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
594
گلنار ناصحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
595
دکتر آزاده گودرزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
596
خانم زهرا گودرزی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
597
دکتر سلیمه گوهری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
599
لادن حقیقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
600
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
602
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
603
لیلا امیری فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
604
لیلا غیاثیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
605
لیلا کمال زاده
معاونت آموزشی
اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
606
مائده برهمن
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
607
مازیار آذر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
608
rahimi.m ماندانا رحیمی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
609
ماندانا رشیدی میبدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
610
دکتر حسین مبارکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه مدیریت توانبخشی
612
دکتر آزاده متقی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
616
دکتر زهرا مجد جباری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
617
مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
619
meshkini.m مجید مشکینی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
620
دکتر علیرضا محبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
621
asadilari.m محسن اسدی لاری
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
622
محسن بهمنی کشکولی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
623
محسن مسعودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
624
دکتر هلاکو محسنی فر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
625
دکتر پریسا محققی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
626
آقای radgoudarzi.m محمد رادگودرزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
627
محمد رازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
628
محمد سبزی کاریان
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
629
shabani.mo محمد شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
630
ghasemi.ms محمد صادق قاسمی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
631
محمد محسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
632
محمد معارف وند
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
633
محمد مولوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
634
محمد نبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
635
محمد وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
636
محمد وفائی شاهی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
637
محمدامین زارع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
638
محمدجواد فاطمی دخت چاروک
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
639
محمدحسین تقدیسی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
640
دکتر محمدرضا محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
641
محمدرضا بابائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
642
محمدرضا شالبافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
643
محمدرضا علی بیگ
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
644
محمدرضا قدرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
645
محمدرضا یاسین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
646
محمدصادق جنابی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
647
محمدعلی دانش مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
648
محمدمهدی پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
649
محمدمهدی سالم
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
651
mohaghegh.mr محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
652
دکتر سعید محمودیان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
654
دکتر شهرام محمودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
658
دکتر امید مرادی مقدم
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
659
دکتر واهان مرادیانس
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
660
دکتر کتایون مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
662
دکتر سیده صالحه مرتضوی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
663
مرتضی خوانین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
664
مرتضی کلهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
665
مرتضی منصوریان
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
666
مرتضی نخعی امرودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
667
مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
668
مرجان مخترع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
669
mardanihamoole.m مرجان مردانی حموله
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
670
مرضیه موج بافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
672
مریم ابوالحسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
673
مریم جزایری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
674
مریم چمنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
675
مریم حیدریان نور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
676
مریم رسولیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
677
مریم عبیری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
678
مریم قراچه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
679
مریم کرمعلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
680
مریم کشاورز
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
681
مژده ذبیحی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
682
مژگان عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
683
دکتر مسعود صالحی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
684
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
685
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
686
دکتر رضا مصدق
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
687
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
688
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
690
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
692
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
693
دکتر احمد معدن کن
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
694
آقای علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
695
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
696
rohaninasab.m معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
697
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
698
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
699
دکتر غلامرضا معصومی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
702
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
703
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
705
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
706
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
708
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
709
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
710
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
712
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
713
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
714
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
715
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
716
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
717
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
718
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
720
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
721
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
722
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
725
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
727
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
728
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
729
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
730
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
731
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
732
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
733
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
734
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
735
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
736
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
737
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
738
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
739
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
740
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
741
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
742
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
743
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
744
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
745
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
747
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
748
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
749
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
750
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
752
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
753
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
754
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
755
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
756
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
757
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
758
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
759
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
760
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
761
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
762
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
763
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
765
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
766
khosravirostami.n نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
767
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
768
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
769
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
770
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
771
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
772
دکتر سمیه نصیری
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
774
دکتر مریم نصیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
778
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
779
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
780
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
781
دکتر ابوالفضل نمازی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
782
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
783
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
784
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
786
دکتر مونا نوربخش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
787
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
788
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
789
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
790
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
791
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
792
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
795
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
796
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
797
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
798
دکتر زهرا واحدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
800
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
801
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
802
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
803
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
804
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
805
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
806
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
808
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
809
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
810
پروفسور کریم همتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
811
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
812
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
813
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
814
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
815
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
816
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
818
دکتر صدیقه یوسف زادگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
819
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
821
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
822
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
823
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
829
دکتر sajad karampoor
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
831
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
834
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
837
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی