فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
دکتر بهین آرامی نیا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
3
دکتر miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
4
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
5
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
6
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
7
bordbar.a آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
8
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
11
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
12
دکتر نمامعلی آزادی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
13
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
14
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
15
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
16
پروفسور شهرام آگاه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
17
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
19
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
20
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
21
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
22
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
23
دکتر رامین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
24
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
25
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
26
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
27
خانم مائده اثناعشری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
28
دکتر طناز احدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
29
دکتر سید جعفر احسان زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
30
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
31
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
32
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
33
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
34
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
35
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
36
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
37
دکتر سیدعلی احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
38
دکتر مرضیه اژدری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
39
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
40
دکتر شادی اسدزندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
41
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
42
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
43
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
44
دکتر آزاده اشتری نژاد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
45
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
46
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
47
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
48
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
49
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
50
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
52
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
56
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
57
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
58
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
59
hashemi.a اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
60
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
61
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
62
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
63
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
64
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
67
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
68
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
70
آقای تایماز امیراصلانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
71
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
72
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
73
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
74
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
75
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
76
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
77
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
78
آقای سید محمد امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
79
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
80
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
82
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
83
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
84
دکتر مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
85
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
86
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
87
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
89
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
90
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
91
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
93
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
94
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
95
دکتر الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
96
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
97
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
98
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
99
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
100
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
101
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
102
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
103
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
104
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
105
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
106
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
107
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
108
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
109
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
110
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
111
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
112
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
113
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
114
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
115
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
116
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
117
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
119
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
121
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
122
دکتر شیما توکل
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
123
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
124
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
126
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
128
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
129
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
130
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
131
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
132
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
133
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
134
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
135
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
136
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
137
آقای امیر حسین جلالی ندوشن
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
138
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
139
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
140
دکتر آریا جنابی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
141
پروفسور احمد جنیدی جعفری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
143
دکتر هاله چهره گشا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
145
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
146
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
147
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
148
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
149
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
151
دکتر احمد حرمتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
152
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
153
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
154
دکتر لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
155
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
156
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
157
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
159
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
160
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
161
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
162
حسین اژدرکش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
163
حسین اکبری احمد آبادی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
164
حسین جعفری مرندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
166
حسین شاهرخ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
167
حسین فراهینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
168
حسین کیوانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
169
حسین نجدسپاس
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
170
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
171
دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
172
خانم آغافاطمه حسینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
173
دکتر نسرین حسینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
174
دکتر سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
176
دکتر غلامرضا حمصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
177
peiravi.h حمید پیروی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
178
حمید کریمی اصطهباناتی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
179
حمیدرضا احمدخانیها
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
180
حمیدرضا عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
181
حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
182
حمیدرضا یزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
183
حوریه محمدی کناری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
185
دکتر آلیس خاچیان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
186
دکتر نوشین خادم الرضا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
188
دکتر محسن خالقیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
189
دکتر خدیجه خانعلیها
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
190
دکتر نیلوفر خدابنده لو
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
191
خدامراد جمشیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
192
آقای افشین خردمند
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
193
دکتر سمانه خرمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
194
دکتر شقایق خسروی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
195
دکتر محمدابراهیم خمسه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
197
دکتر محمودرضا خونساری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
198
دکتر معصومه خیرخواه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
199
دکتر فریدون خیّری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
200
دکتر هاله دادگستر
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
201
داود احمدوند
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
202
داود امیرکاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
203
داود دربان ساروخلیل
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
204
دریادخت مسرور رودسری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
206
دکتر محسن دولتی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
207
دکتر مصطفی ده مرده ئی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
208
آقای عماد دهقانی فرد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
213
راحله هدایتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
215
رئوفه قیومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
216
دکتر غلامرضا رئیسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
217
ربابه محمدبیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
218
دکتر محمدرضا رجب نژاد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
220
پروفسور پوپک رحیم زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
222
دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
223
دکتر ندا رحیمیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
224
دکتر سید محسن رحیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
225
دکتر ثمانه رخ گیره
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
226
رخساره یکه یزدان دوست
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
227
دکتر الهام رزمجو
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
228
رزیتا خرم رودی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
231
دکتر محمود رضا آل بویه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
232
رضا احدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
233
رضا اسدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
234
رضا شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
235
رضا صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
236
رضا صفائیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
237
رضا فرهمند راد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
238
رضا نکوئیان
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
239
پروفسور روشنک رضائی کلانتری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
240
رضوان میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
241
رفعت باقرزاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
242
رفیعه علیزاده میران
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
243
دکتر راحله رفیعی سفیددشتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
244
آقای عباس رمضانی فرانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
245
دکتر فهیمه رنجبر
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات پرستاری
246
روح اله شاطری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
247
روح اله صدیق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
248
دکتر محمد روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
249
پروفسور مسعود رودباری
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
250
روزبه نقشین
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
251
دکتر محسن روشن پژوه
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی اعتیاد
252
روشنک عباسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
253
روشنک هاشمی نسب زواره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
254
روناک شعبانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
255
رویا شریفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
256
دکتر نریمان رهبر
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
257
دکتر سیده طیبه رهیده
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
258
دکتر تقی ریاحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
259
mohamady.r ریحانه محمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
261
دکتر مهسا زارعی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
262
دکتر عابد زاهدی بیالوائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
263
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
266
خانم غزاله زرگری نژاد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
267
دکتر طاهره زروک آهی محله
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
269
پروفسور فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
270
دکتر مریم زهام
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
271
زهرا امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
272
jafari.z زهرا جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
273
زهرا رام پیشه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
274
زهرا رئوفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
275
زهرا رضایی حبیب آبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
276
زهرا زندیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
277
زهرا کاشانی نیا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
278
خانم زهره باقر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
279
زهره سهرابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
280
زهره مقسومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
281
زینب یاسین
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
282
ژاله محمدعلیها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
284
سارا جانمحمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
285
سارا لطفیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
286
سالومه صحت کاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
287
سام حاجی علیلو سامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
288
ساناز دواریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
289
دکتر امیر سبحانی عراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
290
دکتر فروغ سبزقبایی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
291
سپیده امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
292
سپیده خداوردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
293
سپیده صفری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
294
دکتر معصومه سجادی راد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
295
خانم سیمین سجادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
296
دکتر علی سرابی آسیابر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
297
سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
298
پروفسور سید هاشم سزاوار سیدی جندقی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
299
سعید طالبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
300
سعیدرضا انتظاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
301
دکتر حسن سعیدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
303
سلطان احمد ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
304
دکتر سیامک سلطانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
305
دکتر مریم سلیمانی موحد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
306
دکتر سعید سلیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
307
khoei.s سمیده خوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
308
دکتر samira سمیرا بصیرشبستری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
309
سمیرا مهرعلیزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
310
سمیرا وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
311
سمیه نصیری پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
312
سمیه نوعی تیمورداش
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
313
سودابه جلالی مطلق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
314
سودابه جولائی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
315
سودابه فلاح
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
316
سیامک خالقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
317
سیامک فرخ فرقانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
318
jameie.sb سید بهنام الدین جامعی
دانشکده پیراپزشکی
گروه علوم پایه
319
سید جلال کیانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
320
سید کامران سلطانی عربشاهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
321
سید کامران کامروا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
322
سید محمد حسینی کسنویه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
323
سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
324
سیدآرش طهرانی بنی هاشمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
325
سیدابوالحسن امامی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
326
سیدامیر یزدان پرست
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
327
سیدپژمان مدنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
328
سیدجلال ثامنی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
329
سیدحسام سیدین
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
330
سیدحسن اعتمادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
331
سیدحسن صانعی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
332
پروفسور faizshr سیدحمیدرضا فیض
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
333
سیدحمیدرضا منوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
334
سیدربیع مهدی مهدوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
335
سیدرضا سعادت مصطفوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
336
motevalian.sa سیدعباس متولیان
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
337
سیدعلی جوادموسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
338
hoseini.as سیده آسیه حسینی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
339
سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
340
سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
341
دکتر سیده مهسا محمودی نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
342
سیده نرجس رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
343
سیدهادی پورمقیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
344
دکتر بهاره شاطری امیری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
345
دکتر سیدحسین شاکر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
346
دکتر شبنم شاه علی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
347
دکتر شیوا شاه نظری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
348
شاهین رجائیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
349
شایسته پراشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
350
شباهنگ محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
351
شبنم رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
352
شبنم نوحه سرا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
353
دکتر سید وحید شتاب بوشهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
354
دکتر مرجان شریعت پناهی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
355
دکتر بهنام شریعتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
356
دکتر سید وحید شریعت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
358
دکتر امیر شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
359
دکتر نرگس شفارودی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
360
دکتر بهنام شکیبا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
362
دکتر مهناز شوقی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
363
شهرام تیموریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
364
شهرام وثوقی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
365
شهلا انصاری دماوندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
366
شهناز احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
367
rimaz.sh شهناز ریماز
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
368
دکتر sedighmaroufi.s شهنام صدیق معروفی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هوشبری
369
دکتر مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
371
دکتر فرزاد شیدفر
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
372
خانم الهام شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
373
پروفسور محمد باقر شیران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
374
دکتر سکینه شیرولیلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
375
شیرین فره یار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
376
jazayeri.sh شیما جزایری
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم بهداشتی و تغذیه
377
شیما صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
378
شیوا ثریا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
379
صابر محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
382
دکتر علی صابری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
383
دکتر افسانه صادق زاده بازرگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
384
صالح محبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
385
دکتر راضیه صالحیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
386
دکتر تهمینه صالحی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه پرستاری داخلی و جراحی
387
دکتر سید حمید صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
389
دکتر احد صداقت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
390
دکتر زهرا صدر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
391
پروفسور شهرام صدقی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
392
صدیقه خنجری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
393
صدیقه مرادی شهربابک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
گروه آموزشی
394
دکتر نادر صدیق
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
396
دکتر آرزو صفاریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
398
دکتر ناهید صفری علی قیارلو
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
399
صفورا عبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
400
پروفسور مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
401
دکتر سیدحسین صمدانی فرد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
403
دکتر سهيلا صیاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
404
پروفسور مهشید طالبی طاهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
405
دکتر کبری طاهرمنش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
406
طاهره دهداری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
407
دکتر سیدامیرپاشا طبائیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
408
دکتر عباس طباطبایی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
409
دکتر علیرضا طبیب خوئی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
410
دکتر محمد کاظم عاطف وحید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
411
عاطفه قنبری جلفائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
413
دکتر مریم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
414
دکتر سعید عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
415
دکتر محسن عباسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
416
عبدالرضا استقامتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
418
عزت جعفر جلال
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
419
عزیز رضاپور
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی اقتصاد بهداشت
421
دکتر علیرضا عسکری
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
423
دکتر سحر عشرتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
گروه آموزش اعتیاد
424
دکتر علیرضا عشقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
425
پروفسور شهرزاد عصاره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
426
پروفسور ماشاءاله عقیلی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
427
دکتر رخساره السادات عقیلی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
429
علی محمد شریفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
430
علی ابوترابی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
431
علی اسرافیلی دیزجی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
432
علی اشرف جمشیدی خورنه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
433
علی اکبر جعفریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
434
علی باباشاهی آشتیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
435
علی بیداری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
436
علی ترکمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
437
علی زارع مهرجردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
438
علی زارع میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
439
علی شهبازی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
440
علی قبادی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
441
علی قربانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
442
علی مجید پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
443
علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
444
علی منافی اناری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
445
علی میرزاجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
446
علیرضا احمدخان بیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
447
علیرضا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
448
علیرضا پورنجفیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
449
علیرضا پهلوان صباغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
450
علیرضا صادقی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
451
علیرضا عزیزآهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
452
علیرضا غزنوی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
453
علیرضا ناطقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
454
علیرضا نگهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
455
علیرضا نیکوفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
456
علیرضا هجرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
458
دکتر بنفشه غرایی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
459
غلامحسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
460
غلامرضا باهوش مهدی آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
461
غلامرضا طاهری پاک
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
462
پروفسور میترا غلامی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
463
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
464
دکتر داود فارسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
465
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
466
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
467
amiri.fs فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
468
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
469
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
470
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
471
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
473
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
474
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
475
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
476
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
477
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
478
دکتر آرش فتاحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
479
دکتر فرامرز فرامرز مسجدیان جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
480
فربد عبادی فردآذر
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
481
فربود کلانتری طراری
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
482
فرح بخارائی سلیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
483
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
484
فرزاد ایزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
485
فرزاد سینا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
486
فرزانه روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
487
فرشاد نیکوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
488
فرشته گلاب
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
489
فرشته مهرآئین قمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
490
فرشید فرداد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
491
فروغ جوان منش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
492
فروغ رفیعی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
493
پروفسور بیژن فروغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
494
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
495
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
496
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
497
پروفسور محمد فرهادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
498
فریبا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
499
فریبا جهانگیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
500
فریبا نصیری زیبا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
501
فرید کاظمی گزیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
502
فریده باستانی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
503
فریده قاضی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
504
فریده کی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
505
فریناز نصیری نژاد
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
506
دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
508
دکتر معصومه فلاح
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
509
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
510
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
511
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
512
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
513
دکتر محمدرضا قاسمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
514
دکتر لیلا قالیچی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
516
دکتر روشنک قدس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
519
قربان تقی زاده حاجلوئی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
520
دکتر محمد قربانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
521
دکتر بهروز قنبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
522
خانم شهربانو قهاری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
523
دکتر حسین قهوه چیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
524
پروفسور مریم کاشانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
525
کامران اسعدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
527
کاوه ابری اقدم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
528
کاوه صمیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
529
کاوه قرنی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
530
کاوه مهرآوران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
531
دکتر الهه کبیر مکمل خواه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
532
دکتر مهرناز کجباف والا
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
533
پروفسور مریم کدیور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
534
دکتر محمدهادی کربلایی نیا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
535
دکتر محمد کرمان ساروی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
536
دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
537
دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
538
کریم پیسوده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
541
دکتر ماندانا کشاکی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
542
دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
544
دکتر سعید کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
545
دکتر فروغ کلانتری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
546
دکتر محمد کمالی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
547
bagherzadeh.k کوثر باقرزاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
548
دکتر سیاوش کورانی فر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
549
کورش منصوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
550
کوشا کمالی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
552
پروفسور ناهید کیان مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
553
دکتر احسان گروسی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
555
گلاره وهاب زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
556
گلنار ناصحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
557
دکتر آزاده گودرزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
558
خانم زهرا گودرزی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
559
دکتر سلیمه گوهری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
561
لادن حقیقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
562
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
564
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
565
لیلا امیری فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
566
لیلا غیاثیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
567
لیلا کمال زاده
معاونت آموزشی
اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
568
مائده برهمن
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
569
مازیار آذر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
570
rahimi.m ماندانا رحیمی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
571
ماندانا رشیدی میبدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
572
دکتر حسین مبارکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه مدیریت توانبخشی
574
دکتر آزاده متقی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
577
دکتر زهرا مجد جباری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
578
مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
580
meshkini.m مجید مشکینی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
581
دکتر علیرضا محبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
582
asadilari.m محسن اسدی لاری
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
583
محسن بهمنی کشکولی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
584
محسن مسعودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
585
دکتر هلاکو محسنی فر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
586
دکتر پریسا محققی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
587
آقای radgoudarzi.m محمد رادگودرزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
588
محمد رازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
589
محمد سبزی کاریان
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
590
shabani.mo محمد شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
591
ghasemi.ms محمد صادق قاسمی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
592
محمد محسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
593
محمد معارف وند
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
594
محمد مولوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
595
محمد نبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
596
محمد وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
597
محمد وفائی شاهی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
598
محمدامین زارع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
599
محمدجواد فاطمی دخت چاروک
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
600
محمدحسین تقدیسی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
601
دکتر محمدرضا محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
602
محمدرضا بابائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
603
محمدرضا شالبافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
604
محمدرضا علی بیگ
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
605
محمدرضا قدرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
606
محمدرضا یاسین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
607
محمدصادق جنابی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
608
محمدعلی دانش مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
609
محمدمهدی پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
610
محمدمهدی سالم
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
611
خانم مهدیس محمدیان امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
613
mohaghegh.mr محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
614
دکتر سعید محمودیان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
615
دکتر شهرام محمودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
619
دکتر امید مرادی مقدم
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
620
دکتر واهان مرادیانس
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
621
دکتر کتایون مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
622
دکتر سیده صالحه مرتضوی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
623
مرتضی خوانین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
624
مرتضی کلهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
625
مرتضی منصوریان
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
626
مرتضی نخعی امرودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
627
مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
628
مرجان مخترع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
629
mardanihamoole.m مرجان مردانی حموله
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
630
مرضیه موج بافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
632
مریم ابوالحسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
633
مریم جزایری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
634
مریم چمنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
635
مریم حیدریان نور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
636
مریم رسولیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
637
مریم عبیری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
638
مریم قراچه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
639
مریم کرمعلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
640
مریم کشاورز
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
641
مژده ذبیحی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
642
مژگان عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
643
دکتر مسعود صالحی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
644
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
645
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
646
دکتر رضا مصدق
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
647
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
648
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
650
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
652
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
653
دکتر احمد معدن کن
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
654
آقای علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
655
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
656
rohaninasab.m معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
657
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
658
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
659
دکتر غلامرضا معصومی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
662
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
663
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
665
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
666
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
667
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
668
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
669
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
671
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
672
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
673
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
674
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
675
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
676
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
677
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
679
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
680
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
681
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
684
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
685
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
686
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
687
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
688
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
689
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
690
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
691
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
692
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
693
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
694
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
695
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
696
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
697
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
698
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
699
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
700
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
701
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
702
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
703
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
705
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
706
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
707
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
708
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
710
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
711
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
712
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
713
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
714
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
715
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
716
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
717
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
718
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
719
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
720
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
721
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
723
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
724
khosravirostami.n نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
725
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
726
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
727
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
728
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
729
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
730
دکتر سمیه نصیری
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
732
دکتر مریم نصیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
735
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
736
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
737
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
738
دکتر ابوالفضل نمازی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
739
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
740
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
741
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
742
دکتر مونا نوربخش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
743
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
744
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
745
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
746
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
747
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
748
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
750
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
751
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
752
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
754
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
755
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
756
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
757
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
758
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
759
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
760
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
762
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
763
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
764
دکتر سحر همتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
765
پروفسور کریم همتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
766
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
767
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
768
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
769
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
770
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
771
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
773
دکتر صدیقه یوسف زادگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
774
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
776
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
777
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
778
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
784
دکتر sajad karampoor
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
785
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
787
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
790
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
793
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی