فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
745
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
746
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
747
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
748
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
749
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
750
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
751
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
752
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
753
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
754
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
756
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
757
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
758
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
759
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
761
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
762
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
763
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
764
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
765
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
767
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
768
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
769
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
771
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
772
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
773
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
774
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
776
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
777
khosravirostami.n نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
778
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
779
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
780
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
781
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
782
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
783
دکتر سمیه نصیری
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
785
دکتر مریم نصیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
789
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
790
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
791
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
792
دکتر ابوالفضل نمازی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
793
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
794
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی