فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
دکتر بهین آرامی نیا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
3
دکتر miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
4
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
5
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
6
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
7
bordbar.a آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
8
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
11
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
12
دکتر نمامعلی آزادی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
13
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
14
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
15
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
16
پروفسور شهرام آگاه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
17
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
19
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
20
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
21
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
22
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
23
دکتر رامین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
24
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
25
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
26
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
28
خانم مائده اثناعشری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
29
دکتر طناز احدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
30
دکتر سید جعفر احسان زاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
31
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
32
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
33
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
34
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
35
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
36
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
37
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
38
دکتر سیدعلی احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
39
دکتر مرضیه اژدری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
40
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
43
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
44
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
45
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
46
دکتر آزاده اشتری نژاد
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
47
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
48
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
49
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
50
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
اولین
قبلی
1
...