فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
محمدرضا علی بیگ
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
652
محمدرضا قدرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
653
محمدرضا یاسین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
654
محمدصادق جنابی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
655
محمدعلی دانش مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
656
محمدمهدی پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
657
محمدمهدی سالم
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
658
دکتر زهره محمدی
دانشکده دارو سازی
اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی
659
mohaghegh.mr محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
660
دکتر سعید محمودیان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
662
دکتر شهرام محمودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
666
دکتر امید مرادی مقدم
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
667
دکتر واهان مرادیانس
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
668
دکتر کتایون مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
670
دکتر سیده صالحه مرتضوی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
671
مرتضی خوانین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
672
مرتضی کلهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
673
مرتضی منصوریان
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
674
مرتضی نخعی امرودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
675
مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
676
مرجان مخترع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
677
mardanihamoole.m مرجان مردانی حموله
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
678
مرضیه موج بافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
680
مریم ابوالحسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
681
مریم جزایری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
682
مریم چمنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
683
مریم حیدریان نور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
684
مریم رسولیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
685
مریم عبیری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
686
مریم قراچه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
687
مریم کرمعلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
688
مریم کشاورز
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
689
مژده ذبیحی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
690
مژگان عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
691
دکتر مسعود صالحی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
692
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
693
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
695
دکتر رضا مصدق
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
696
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
697
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
699
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری