فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
651
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
652
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
653
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
654
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
655
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
656
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
658
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
659
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
660
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
663
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
664
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
665
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
666
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
667
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
668
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
669
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
670
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
671
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
672
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
673
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
674
مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
675
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
676
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
677
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
678
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
679
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
680
پروفسور مهناز مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
681
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
682
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
683
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
684
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
686
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
687
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
688
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
689
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
691
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
692
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
693
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
694
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
695
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
696
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
697
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
698
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
699
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
700
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی