فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
52
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
53
hashemi.a اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
54
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
55
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
56
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
57
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
58
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
61
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
62
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
63
امیر حسین جلالی ندوشن
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
65
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
66
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
67
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
68
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
69
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
70
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
71
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
72
آقای سید محمد امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
73
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
74
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
76
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
77
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
78
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
79
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
80
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
82
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
83
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
84
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
86
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
87
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
88
دکتر الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
89
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
90
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
91
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
92
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
93
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
94
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
95
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
96
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
97
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
98
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
99
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
100
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی