فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
51
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
52
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
54
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
60
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
61
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
62
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
63
hashemi.a اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
65
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
66
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
67
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
68
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
69
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
72
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
73
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
75
آقای تایماز امیراصلانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
76
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
77
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
78
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
79
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
80
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
81
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
82
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
83
آقای سید محمد امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
84
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
85
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
87
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
88
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
89
دکتر مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
90
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
92
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
93
دکتر کوثر باقرزاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
96
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
97
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
98
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
99
آقای مهدی بنایی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم