دکتر ناصح یوسفی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
ناصح یوسفی
استادیار طب فیزیکی و توانبخشی
گروه طب فیزیکی و توانبخشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عصبی، عضلانی، اسکلتی
مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
دانشگاه علوم پزشکی ایران