دکتر بهین آرامی نیا
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
بهین آرامی نیا متولد 1360 
فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1388
فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398
داراری رتبه برتر بورد تخصصی روانپزشکی در سال 1398
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان