دکتر نمامعلی آزادی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
بیوگرافی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، استادیار.
۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، استادیار.
۱۳۹۹ گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار.


مقالات 

برای مشاهده مقالات چاپ شده در بانک های اطلاعاتی عمده بر روی بانک مربوطه کلیک کنید 


 
Scopus