دکتر سید جعفر احسان زاده
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
اینجاتب سید جعفر احسان زاده عضو هبات علمی گروه زبان انگلیسی دانشکده مذبربت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پرشکی ایران هستم. دگترای خود را در رشته زبان شناسی و آموزش زبان انگلسسی از دانشگاه بین المللی فلوریدا با درجه عالی دریافت کردم. آموزش مهارت های زبانی به دانشجویان پزشکی و تحقیق در پیکرشناسی زبان حوزه های تحقیقی بنده میباشند.