دکتر فهیمه احسانی پور
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
فهیمه احسانی پور
دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
دانشگاه علوم پزشکی ایران