دکتر طناز احدی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دانشیار طب فیزیکی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون آموزشی گروه