آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید (شماره عضویت نظام روانشناسی ۳۳۶۷)
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیر گروه بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
فعال در زمینه های آموزشی، پژوهشی و خدمات درمانی بهداشت روان