پروفسور عباس آقابیکلوئی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
متخصص طب قانونی شروع بکار در سال 1380
فوق تخصص (فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت) سال 1390
آموزش توکسیکولوژی پزشکی در گروه داخلی از سال 1380 تاکنون
آموزش توکسیکولوژی پزشکی به گروه پزشکی قانونی از سال 1390 تاکنون
آموزش علوم فورنسیک در دانشکده پزشکی و پرستاری از سال 1380 تاکنون
دارای درجه استادی