آقای احسان فرازی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه