دکتر رضا آرزومندان
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
 رضا آرزومندان دکتری تخصصی علوم اعصاب استادیار گروه اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) دانشگاه علوم پزشکی ایران و در حال حاضر معاون پژوهشی دانشکده علوم رفتاری میباشم. من فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی جانوری از دانشگاه فردوسی در مقطع فوق لیسانس در سال 1386 هستم و مدرک دکتری تخصصی علوم اعصاب خود را در سال 1394 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ نمودند. یک سال پس از فارغ التحصیلی و از سال 1395 به عنوان عضو هیئت علمی گروه اعتیاد انستیتو روانپزشکی تهران شروع به کار کردم که تاکنون نیز ادامه دارد. زمینه مورد علاقه پژوهشی در زمینه اعتیاد، نوروسایکولوژی اعتیاد، نوروبیولوژی اعتیاد، تحریک عمقی مغز و بازتوانی شناختی میباشد.