دکتر ابوالفضل اکبری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکترای تخصصی پزشکی مولکولی (فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران). عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحققیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران.
حیطه فعالیت تخصصی: طراحی مطالعات تحقیقی در زمینه معرفی روشهای درمان ترکیبی و شناسایی بیومارکرهای مولکولی غیر تهاجمی در تشخیص، پیش آگهی و درمان سرطان روده بزرگ