فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
738
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
739
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
740
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
741
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
742
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
743
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
745
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
746
دکتر نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
747
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
748
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
749
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
750
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
751
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
752
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
753
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
754
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
756
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
757
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
759
پروفسور کریم همتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
760
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
761
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
762
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
763
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
764
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
765
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
768
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
770
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
771
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
772
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
778
دکتر sajad karampoor
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
779
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
781
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
784
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
787
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی