فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
701
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
702
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
703
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
705
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
706
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
707
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
708
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
710
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
711
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
712
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
713
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
714
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
715
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
716
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
717
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
718
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
719
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
720
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
721
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
723
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
724
khosravirostami.n نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
725
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
726
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
727
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
728
پروفسور علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
729
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
730
دکتر سمیه نصیری
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه مدیریت اطلاعات سلامت
732
دکتر مریم نصیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
735
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
736
ansarinejad.n نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
737
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
738
دکتر ابوالفضل نمازی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
739
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
740
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
741
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
742
دکتر مونا نوربخش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
743
دکتر مهشاد نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه اخلاق پزشکی
744
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
745
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
746
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
747
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
748
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
750
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی