فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
701
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
703
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
704
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
706
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
707
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
708
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
710
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
711
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
712
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
713
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
714
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
715
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
716
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
718
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
719
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
720
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
723
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
725
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
726
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
727
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
728
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
729
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
730
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
731
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
732
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
733
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
734
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
735
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
736
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
737
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
738
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
739
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
740
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
741
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
742
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
743
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
745
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
746
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
747
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
748
دکتر مرجان میرصالحی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
750
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی