فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
701
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
702
دکتر احمد معدن کن
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
703
آقای علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
704
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
705
rohaninasab.m معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
706
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
707
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
708
دکتر غلامرضا معصومی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
711
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
712
دکتر مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
714
دکتر ملکه ملک زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
715
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
717
دکتر مجتبی ملک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
718
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
719
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
721
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
722
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
723
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
724
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
725
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
726
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
727
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
729
دکتر سید حمزه موسوی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
730
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
731
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
734
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
736
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
737
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
738
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
739
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
740
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
741
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
742
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
743
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
744
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
745
دکتر سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
746
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
747
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
748
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
749
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
750
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان