فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
102
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
103
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
104
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
105
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
106
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
107
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
108
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
109
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
110
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
111
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
112
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
113
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
114
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
115
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
116
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
117
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
119
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
121
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
122
دکتر شیما توکل
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
123
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
124
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
126
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
128
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
129
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
130
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
131
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
132
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
133
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
134
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
135
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
136
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
137
آقای امیر حسین جلالی ندوشن
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
138
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
139
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
140
دکتر آریا جنابی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
141
پروفسور احمد جنیدی جعفری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
143
دکتر هاله چهره گشا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
145
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
146
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
147
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
148
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
149
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب