فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
102
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
103
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
105
پروفسور الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
106
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
107
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
108
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
109
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
110
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
111
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
112
دکتر غلامرضا بیاضیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
113
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
114
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
115
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
116
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
117
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
118
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
119
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
120
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
121
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
122
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
123
آقای سیروس پناهی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
125
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
126
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
127
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
128
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
130
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
134
دکتر نادر توکلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
135
دکتر شیما توکل
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
136
دکتر عدنان تیزمغز
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
137
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
139
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
141
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
143
دکتر سیده اسما جاوید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
144
دکتر مصدق جباری حاج یوسفلو
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
146
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
147
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
148
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
149
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
150
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی