دکتر مهدی امینی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران، گروه اعتیاد.