دکتر پویا فرخ نژاد افشار
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
پویا فرخ نژاد افشار
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
ورودی 1384 در کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتری تخصصی سالمند شناسی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1390، گواهی عالی بهداشت عمومی 1400
استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه 1 آزمون ورودی کارشناسی ارشد
رتبه 6 آزمون ورودی دکتری تخصصی
دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان
زمینه علاقمندی
  • آسیب پذیری
  • شناخت
  • مراقبین
  • سیستم های مراقبتی