پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتر مرضیه نجومی، ، عضو هیئت علمی، متخصص پزشکی اجتماعی ، فلوی اپیدمیولوژی بالینی  از دانشگاه واشنگتن، پروفسور در گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1377
حیطه تحقیقاتی در سلامت زنان، سلامت روان، کیفیت زندگی و سلامت عمومی
چاپ بیش از 200 مقاله در حیطه تحقیقاتی
ارائه بیش از 40 عنوان تحقیقاتی در سمینار های داخلی و بین المللی
ریاست مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت