دکتر آرش فتاحی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1395
رتبه سوم بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ایران در سال 1394
عضو انجمن جراحان اعصاب ایران از سال 1394