فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
620
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
621
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
622
نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
623
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
624
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
625
نسیم نیکوبخت
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
626
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
628
نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
629
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
630
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
631
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
632
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
633
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
634
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
635
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
636
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
637
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
639
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
640
نیلوفر خدابنده لو
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
641
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
642
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
643
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
644
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
645
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
646
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
647
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
648
هاله دادگستر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
649
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
650
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
651
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
652
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
653
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
654
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
655
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
656
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
657
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
659
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
661
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
662
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
663
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
667
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
668
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی