فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
601
عاطفه قنبری جلفائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
602
عبدالرضا استقامتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
603
عزت جعفر جلال
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
604
عزیز رضاپور
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی اقتصاد بهداشت
605
عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
606
علیرضا عزیزآهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
607
علیرضا غزنوی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
609
غلامحسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
610
غلامرضا باهوش مهدی آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
611
غلامرضا طاهری پاک
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
612
غلامرضا معصومی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
613
پروفسور میترا غلامی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
...
21
بعدی
آخرین