فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
61
لادن حقیقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
62
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
63
دکتر مژگان لطفی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
64
لیلا امیری فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
65
خانم لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
66
لیلا غیاثیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
67
لیلا کمال زاده
معاونت آموزشی
اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
68
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
69
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
70
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
71
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
72
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
74
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
75
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
76
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
77
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
78
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
79
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
80
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
81
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
82
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
83
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
84
مهدی مهدیزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
85
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
86
مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
87
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
88
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
89
مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
90
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری