فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
571
علی محمد شریفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
572
علی ابوترابی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
573
علی اسرافیلی دیزجی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
574
علی اشرف جمشیدی خورنه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
575
علی اکبر جعفریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
576
علی باباشاهی آشتیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
577
علی بیداری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
578
علی ترکمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
579
علی زارع مهرجردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
580
علی زارع میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
581
علی شهبازی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
582
علی صمدی کوچکسرائی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
583
علی قبادی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
584
علی قربانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
585
علی مجید پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
586
علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
587
علی منافی اناری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
588
علی میرزاجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
589
علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
590
علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
591
علیرضا احمدخان بیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
592
علیرضا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
593
علیرضا پورنجفیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
594
علیرضا پهلوان صباغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
595
علیرضا صادقی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
596
علیرضا طبیب خوئی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
597
علیرضا ناطقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
598
علیرضا نگهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
599
علیرضا نیکوفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
600
علیرضا هجرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب