فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
551
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
552
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
553
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
554
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
555
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
556
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
557
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
558
معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
559
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
560
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
561
معصومه فلاح
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
565
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
566
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
567
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
568
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
570
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
571
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
572
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
573
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
574
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
575
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
576
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
577
دکتر سید حمزه موسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
578
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
579
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
581
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
582
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
583
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
584
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
585
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
586
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
587
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
588
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
589
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
590
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
591
مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
592
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
593
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
594
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
595
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
596
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
597
پروفسور مهناز مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
598
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
599
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
600
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری