فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
101
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
102
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
103
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
105
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
106
تهمینه صالحی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه پرستاری داخلی و جراحی
108
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
110
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
112
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
113
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
114
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
115
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
116
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
117
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
118
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
119
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
120
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
123
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
124
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
125
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
126
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
127
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
128
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
129
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
130
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
131
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
132
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
133
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
134
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
135
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
136
حسین اژدرکش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
137
حسین اکبری احمد آبادی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
138
حسین جعفری مرندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
140
حسین سعیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
141
حسین شاهرخ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
142
حسین فراهینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
143
حسین کیوانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
144
حسین نجدسپاس
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
145
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
146
دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
147
خانم آغافاطمه حسینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
148
دکتر نسرین حسینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
150
دکتر غلامرضا حمصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی