فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
3
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
4
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
5
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
6
آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
7
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
8
آریا جنابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
9
ashtarinezhad.a آزاده اشتری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
11
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
12
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
13
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
14
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
15
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
16
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
17
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
18
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
19
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
20
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
21
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
22
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
23
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
24
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
25
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
26
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
27
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
28
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
29
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
30
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
31
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
32
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
33
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
34
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
35
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
36
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
37
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
38
افسانه صادق زاده بازرگان
بیمارستان شهدای هفتم تیر
اعضای هیات علمی بیمارستان شهدای هفتم تیر
39
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
40
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
41
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
44
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
45
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
46
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
47
اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
48
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
49
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
50
الهام رزمجو
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
51
الهام طلاچیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
52
الهه صفری
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
53
الهه نوروزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
56
امید صادق پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
57
امیر احمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
58
امیر حسین جلالی ندوشن
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
60
امیرحسین بقراطیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
61
امیرحسین فرجی نعلچیگر
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
62
امیرحسین فقیهی کاشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
63
دکتر حسن امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
64
دکتر علی امیری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
65
امین جهانبخشی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
66
دکتر فرشاد امینی بهبهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
67
دکتر سهیلا امینی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
68
دکتر لیلا امینی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
69
دکتر مالک امینی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
71
alimohammadi.e ایرج علی محمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
72
دکتر فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
73
دکتر پگاه باباحیدریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
74
بابک مهشیدفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
75
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
76
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
معاونت آموزشی
مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
77
دکتر پیمان بروکی میلان
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
78
دکتر پریسا بزرگ زاد
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
79
بهار محجوبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
80
بهرام جلائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
81
دکتر الهام بهرنگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
82
بهروز بیرشک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی علوم انسانی و رفتاری
83
بهروز زمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
84
بهزاد حقیقی اسکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
85
بهشید فرهمند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
86
بهنام حاجی آقائی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی اندامهای مصنوعی
87
بهنوش وثاقی قراملکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
88
بیتا مهروی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی نانو تکنولوژی پزشکی
89
بیژن فروغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
90
دکتر شعله بیگدلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
91
پاشا انوری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
92
دکتر رضا پایدار
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
93
پرستو طریقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
94
mirzabeygi.p پرستو میرزابیگی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
95
پروانه نجفی زاده
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
96
پریسا محققی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
97
پریسا نجاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
98
دکتر محمد پزشکی مدرس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
99
پژمان شادپور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
100
پوران رئیسی دهکردی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
101
دکتر امید پورنیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
102
پویا درخشان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
103
دکتر محمدرضا پیرمرادی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
105
دکتر فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
106
تهمینه صالحی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه پرستاری داخلی و جراحی
108
خانم فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
110
ثریا سلمانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
112
دکتر فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
113
جعفر بوالهری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
114
جعفر کیانی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی پزشکی مولکولی
115
پروفسور ابراهیم جعفرزاده پور
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
116
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
117
دکتر داود جعفری کردلر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
118
جلال واحدیان اردکانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
119
جلیل کوهپایه زاده اصفهانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
120
دکتر ناهید جلیله وند
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
123
دکتر پیمان حافظی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
124
حامد بصیر غفوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
125
حبیب محمدنژادچاوشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
126
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
127
دکتر سید امیرحسن حبیبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
128
حسام جهاندیده ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
129
حسن ابوالقاسم گرجی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
130
دکتر مرتضی حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
131
حسن شجاعی باغینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
132
حسن قندهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
133
حسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
134
ebrahimi.h حسین ابراهیمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
135
حسین احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
136
حسین اژدرکش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
137
حسین اکبری احمد آبادی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
138
حسین جعفری مرندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
140
حسین سعیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
141
حسین شاهرخ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
142
حسین فراهینی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
143
حسین کیوانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
144
حسین نجدسپاس
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
145
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
146
دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
147
خانم آغافاطمه حسینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
148
دکتر نسرین حسینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
150
دکتر غلامرضا حمصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
151
peiravi.h حمید پیروی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
152
حمید کریمی اصطهباناتی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
153
حمیدرضا احمدخانیها
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
154
حمیدرضا عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
155
حمیدرضا علیزاده اطاقور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
156
حمیدرضا یزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
157
حوریه محمدی کناری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
158
دکتر آلیس خاچیان
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
159
دکتر نوشین خادم الرضا
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
160
دکتر خدیجه خانعلیها
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
161
خدامراد جمشیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
162
آقای افشین خردمند
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
163
دکتر سمانه خرمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
164
دکتر محمدابراهیم خمسه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
165
دکتر محمودرضا خونساری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
166
دکتر معصومه خیرخواه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
167
دکتر فریدون خیّری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
168
داود احمدوند
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
169
داود امیرکاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
170
داود دربان ساروخلیل
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
171
دریادخت مسرور رودسری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
172
دکتر مصطفی ده مرده ئی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
174
راحله هدایتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
175
دکتر وحید راشدی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
176
رئوفه قیومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
177
ربابه محمدبیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
178
پروفسور پوپک رحیم زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
180
دکتر پروانه رحیمی مقدم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
181
دکتر ندا رحیمیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
182
دکتر سید محسن رحیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
183
رخساره یکه یزدان دوست
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
184
رزیتا خرم رودی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
186
رضا احدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
187
رضا اسدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
188
رضا شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
189
رضا صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
190
رضا صفائیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
191
رضا فرهمند راد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
192
رضا نکوئیان
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
193
رضوان میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
194
رفعت باقرزاده
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی زبانهای خارجی
195
رفیعه علیزاده میران
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
196
دکتر راحله رفیعی سفیددشتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
197
آقای عباس رمضانی فرانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
198
دکتر فهیمه رنجبر
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات پرستاری
199
روح اله شاطری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
200
روح اله صدیق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
201
دکتر محمد روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
202
پروفسور مسعود رودباری
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
203
روزبه نقشین
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
204
دکتر محسن روشن پژوه
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی اعتیاد
205
روشنک رضائی کلانتری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
206
روشنک عباسی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
207
روشنک هاشمی نسب زواره
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
208
روناک شعبانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
209
رویا شریفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
210
آقای نریمان رهبر
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
211
دکتر سیده طیبه رهیده
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
213
mohamady.r ریحانه محمدی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
214
دکتر مهسا زارعی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
215
دکتر کمیل زاهدی تجریشی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
217
دکتر مریم زهام
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
218
زهرا امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
219
jafari.z زهرا جعفری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
220
زهرا رام پیشه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
221
زهرا رئوفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
222
زهرا رضایی حبیب آبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
223
زهرا زندیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
224
زهرا کاشانی نیا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
225
زهره باقر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
226
زهره سهرابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آموزش پزشکی
227
زهره مقسومی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
228
زینب یاسین
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
229
ژاله محمدعلیها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
230
سارا جانمحمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
231
سارا لطفیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
232
سالومه صحت کاشانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
233
سام حاجی علیلو سامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
234
ساناز دواریان
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
235
دکتر امیر سبحانی عراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
236
دکتر فروغ سبزقبایی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
237
سپیده امامی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
238
سپیده خداوردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
239
سپیده صفری
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
240
سرور پرویزی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
241
پروفسور سید هاشم سزاوار سیدی جندقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
242
سعید سلیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
243
سعید طالبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
244
سعید عباسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
245
سعید محمودیان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
246
سعید مهرزادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
247
سعیدرضا انتظاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
248
دکتر حسن سعیدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
250
سلطان احمد ابراهیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
251
دکتر مریم سلیمانی موحد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
252
khoei.s سمیده خوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
253
دکتر samira سمیرا بصیرشبستری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
254
سمیرا مهرعلیزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
255
سمیرا وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
256
سمیه نصیری پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
257
سمیه نوعی تیمورداش
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
258
سودابه جلالی مطلق
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
259
سودابه جولائی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
260
سودابه فلاح
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
261
سیامک خالقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
262
سیامک سلطانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
263
سیامک فرخ فرقانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
264
سید بهنام الدین جامعی
دانشکده پیراپزشکی
گروه علوم پایه
265
سید جلال کیانی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
266
سید کامران سلطانی عربشاهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
267
سید کامران کامروا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
268
سید محمد حسینی کسنویه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
269
سید مسعود حقیقی کیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
270
سیدآرش طهرانی بنی هاشمی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
271
سیدابوالحسن امامی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
272
سیدامیر یزدان پرست
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
273
سیدپژمان مدنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
274
سیدجلال ثامنی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
275
سیدحسام سیدین
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
276
سیدحسن اعتمادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
277
سیدحسن صانعی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
278
پروفسور faizshr سیدحمیدرضا فیض
مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
گروه آموزشی بیهوشی
279
سیدحمیدرضا منوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
280
سیدربیع مهدی مهدوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
281
سیدرضا سعادت مصطفوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
282
motevalian.sa سیدعباس متولیان
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
283
سیدعلی جوادموسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
284
hoseini.as سیده آسیه حسینی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
285
سیده شهرزاد هاشمی دیزجی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
286
سیده فاطمه حق دوست اسکوئی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
287
دکتر سیده مهسا محمودی نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
288
سیده نرجس رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
289
سیدهادی پورمقیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
290
سیروس پناهی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
291
دکتر سیدحسین شاکر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
292
دکتر شبنم شاه علی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
293
شاهین رجائیه
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
294
شایسته پراشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
295
شباهنگ محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
296
شبنم رضوی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
297
شبنم نوحه سرا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
298
دکتر سید وحید شتاب بوشهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
299
دکتر مرجان شریعت پناهی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
300
دکتر بهنام شریعتی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
301
دکتر سید وحید شریعت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
302
دکتر امیر شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
303
دکتر نرگس شفارودی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
305
دکتر مهناز شوقی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
306
شهرام آگاه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
307
شهرام تیموریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
308
شهرام وثوقی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
309
شهلا انصاری دماوندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
310
شهناز احمدی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
311
rimaz.sh شهناز ریماز
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
312
شهنام صدیق معروفی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هوشبری
313
دکتر فرزاد شیدفر
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
314
خانم الهام شیرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
315
پروفسور محمد باقر شیران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
316
شیرین فره یار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
317
شیما توکل
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
318
jazayeri.sh شیما جزایری
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم بهداشتی و تغذیه
319
شیما صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
320
شیوا ثریا
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
321
صابر محمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
323
صالح محبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
324
دکتر راضیه صالحیان
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
325
دکتر سید حمید صالحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
326
دکتر احد صداقت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
327
دکتر زهرا صدر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
328
صدیقه خنجری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
329
صدیقه مرادی شهربابک
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
گروه آموزشی
331
دکتر ناهید صفری علی قیارلو
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
332
صفورا عبادی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
333
دکتر سهيلا صیاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
334
پروفسور مهشید طالبی طاهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
335
دکتر کبری طاهرمنش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
336
طاهره دهداری
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
337
دکتر سیدامیرپاشا طبائیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
338
عاطفه قنبری جلفائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
339
دکتر مریم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
340
دکتر محسن عباسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
341
عبدالرضا استقامتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
342
عزت جعفر جلال
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
343
عزیز رضاپور
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی اقتصاد بهداشت
345
دکتر علیرضا عسکری
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
346
پروفسور ماشاءاله عقیلی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
347
دکتر رخساره السادات عقیلی
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
348
علی محمد شریفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
349
علی ابوترابی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
350
علی اسرافیلی دیزجی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
351
علی اشرف جمشیدی خورنه
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
352
علی اکبر جعفریان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
353
علی باباشاهی آشتیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
354
علی بیداری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
355
علی ترکمان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
356
علی زارع مهرجردی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
357
علی زارع میرزائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
358
علی شهبازی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
359
علی صمدی کوچکسرائی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی بیوتکنولوژی
360
علی قبادی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
361
علی قربانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
362
علی مجید پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
363
علی معذوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
364
علی منافی اناری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
365
علی میرزاجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی بینائی سنجی
366
علی نشاسته ریز
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی
367
علیرضا احمدخان بیگی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی معارف اسلامی
368
علیرضا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
369
علیرضا پورنجفیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
370
علیرضا پهلوان صباغ
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
371
علیرضا صادقی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
372
علیرضا طبیب خوئی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
373
علیرضا عزیزآهاری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
374
علیرضا غزنوی
دانشکده پیراپزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
375
علیرضا ناطقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
376
علیرضا نگهی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
377
علیرضا نیکوفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیوتراپی
378
علیرضا هجرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
381
غلامحسین آقائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
382
غلامرضا باهوش مهدی آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
383
غلامرضا طاهری پاک
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
384
پروفسور میترا غلامی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
385
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
386
دکتر داود فارسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
387
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
388
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
389
amiri.fs فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
390
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
391
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
392
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
393
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
395
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
396
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
397
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
398
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
399
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
400
دکتر آرش فتاحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
401
فرامرز مسجدیان جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
402
فربد عبادی فردآذر
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
403
فربود کلانتری طراری
دانشکده فناوری های نوین
اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین
404
فرح بخارائی سلیم
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ویروس شناسی
405
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
406
فرزاد ایزدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
407
فرزاد سینا
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
408
فرزانه روحانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
409
فرشاد نیکوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
410
فرشته گلاب
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
411
فرشته مهرآئین قمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
412
فرشید فرداد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
413
فروغ جوان منش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
414
فروغ رفیعی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
415
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
416
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
417
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
418
فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
419
فریبا الماسی نوکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
420
فریبا جهانگیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
421
فریبا نصیری زیبا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
422
فرید کاظمی گزیک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
423
فریده باستانی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
424
فریده قاضی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
425
فریده کی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
426
فریناز نصیری نژاد
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
428
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
429
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
430
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
431
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
432
دکتر لیلا قالیچی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
433
دکتر روشنک قدس
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
436
قربان تقی زاده حاجلوئی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
437
دکتر محمد قربانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
438
دکتر بهروز قنبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
439
پروفسور مریم کاشانیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
440
کامران اسعدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
442
کاوه ابری اقدم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
443
کاوه صمیمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
444
کاوه قرنی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
445
کاوه مهرآوران
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
446
دکتر الهه کبیر مکمل خواه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
447
دکتر مهرناز کجباف والا
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
448
پروفسور مریم کدیور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
449
دکتر محمدهادی کربلایی نیا
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
450
دکتر محمد کرمان ساروی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
451
دکتر مجید کرمانی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
452
دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
453
کریم پیسوده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
456
دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
458
دکتر سعید کلانتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
459
دکتر فروغ کلانتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
460
دکتر محمد کمالی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
461
bagherzadeh.k کوثر باقرزاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
462
دکتر سیاوش کورانی فر
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
463
کورش منصوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
464
کوشا کمالی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
466
پروفسور ناهید کیان مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
467
گلاره وهاب زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
468
گلنار ناصحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
469
خانم زهرا گودرزی
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
470
دکتر سلیمه گوهری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
471
لادن حقیقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
472
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
473
دکتر مژگان لطفی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
474
لیلا امیری فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
475
خانم لیلا حسن زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی هسته ایی
476
لیلا غیاثیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
477
لیلا کمال زاده
معاونت آموزشی
اعضای هیات علمی معاونت آموزشی
478
دکتر nematianaraki.l لیلا نعمتی انارکی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
479
مائده برهمن
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
480
مازیار آذر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
481
rahimi.m ماندانا رحیمی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
482
ماندانا رشیدی میبدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
483
ماندانا کشاکی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
484
مانی مفیدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
485
دکتر حسین مبارکی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه مدیریت توانبخشی
487
دکتر آزاده متقی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
488
دکتر زهرا مجد جباری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
489
مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
491
meshkini.m مجید مشکینی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
492
دکتر علیرضا محبی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
493
asadilari.m محسن اسدی لاری
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
494
محسن بهمنی کشکولی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
495
محسن خالقیان
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
496
محسن مسعودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
497
دکتر هلاکو محسنی فر
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
498
محمد رادگودرزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
499
محمد رازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
500
محمد سبزی کاریان
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
501
محمد شعبانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
502
محمد صادق قاسمی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه توانبخشی
503
محمد فرهادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
504
محمد محسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
505
محمد معارف وند
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
506
محمد مولوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
507
محمد نبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
508
محمد وزیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
509
محمد وفائی شاهی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
510
محمدامین زارع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
511
محمدجواد فاطمی دخت چاروک
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
512
محمدحسین تقدیسی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
513
دکتر محمدرضا محمدرضا آخوندی نسب میبدی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
514
محمدرضا بابائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی رادیولوژی (پرتوشناسی تشخیصی)
515
محمدرضا رجب نژاد
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
516
محمدرضا شالبافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
517
محمدرضا علی بیگ
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
518
محمدرضا قدرتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
519
محمدرضا یاسین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
520
محمدصادق جنابی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
521
محمدعلی دانش مهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
522
محمدمهدی پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
523
محمدمهدی سالم
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
524
خانم مهدیس محمدیان امیری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
526
mohaghegh.mr محمودرضا محقق دولت آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
528
دکتر امید مرادی مقدم
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
529
دکتر واهان مرادیانس
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
531
مرتضی خوانین زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
532
مرتضی کلهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
533
مرتضی منصوریان
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
534
مرتضی نخعی امرودی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
535
مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
536
مرجان مخترع
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
537
mardanihamoole.m مرجان مردانی حموله
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
538
مرضیه موج بافان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
539
مریم ابوالحسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
540
مریم جزایری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
541
مریم چمنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
542
مریم حیدریان نور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
543
مریم رسولیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
544
مریم عبیری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
545
مریم قراچه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
546
مریم کرمعلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
547
مریم کشاورز
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
548
مژده ذبیحی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
549
مژگان عسگری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
550
مسعود صالحی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
551
مسعود ناصری پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
552
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
553
مصطفی سلطان سنجری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
554
دکتر شاندیز مصلحی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی سلامت و بلایا و فوریتها
555
مظاهر قلی پور ملک آبادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
556
دکتر علی مظاهری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
557
معصومه توکلی یرکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه
558
معصومه روحانی نسب
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
559
معصومه شفیعی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
560
معصومه عرفانی خانقاهی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
561
معصومه فلاح
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
565
دکتر احمد رضا معمار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
566
پروفسور سید کاظم ملکوتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانپزشکی جامعه نگر
567
ملیحه طالبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
568
ملیحه نوبخت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
570
منصور ابوالقاسمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
571
منصور پرورش ریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
572
دکتر سهیل منصور سوهانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
573
منصور صالحی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
574
منصوره سلیمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بافت شناسی و جنین شناسی
575
منصوره وحدت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
576
منیره محسن زادگان
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
577
دکتر سید حمزه موسوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
578
دکتر مهنوش مومنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
579
مهتاب رهبر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
581
مهدی اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه تحقیقات علوم توانبخشی
582
پروفسور مهدی مهدی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
583
مهدی شکرآبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
584
مهدی صادقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فیزیک پزشکی
585
مهدی فرزادکیا
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط
586
مهدی مقتدائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
587
مهدی نیکخواه
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
588
مهربان فلاحتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
589
مهرداد افتخاراردبیلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
590
مهرداد مصباح کیائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
591
مهرنوش اینانلو
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی روان پرستاری
592
مهری بزرگ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
593
مهزاد علیمیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
594
مهشید پناهی شمس آباد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ژنتیک پزشکی
595
nasehi.m مهشید ناصحی
معاونت تحقیقات و فناوری
گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی و بهداشتی
596
مهناز صادقیان
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
597
پروفسور مهناز مهناز صلحی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی آموزش و ارتقاء سلامت
598
مهین جمشیدی ماکیانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
599
میترا حکیم شوشتری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
600
میترا ظریف کار
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
601
میترا مهرآزما
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
603
خانم الهام میرزامحمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب کار
604
دکتر ناهید میرزایی تیرآبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و طب گرمسیری
605
دکتر علیرضا میرزایی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
607
میرفرهاد قلعه بندی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
608
دکتر سیده سارا میرفضلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
609
مینا افتخارزاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
610
مینو شهیدی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
611
نادر تاجیک
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
612
دکتر tavakoli.n نادر توکلی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب اورژانس
613
نادر رضائی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
614
نازنین مجتبوی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
615
ناصر امینی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
616
ناصر رخشانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
617
ناهید اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
618
دکتر فرید نجدمظهر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
619
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مدیریت پرستاری
620
دکتر شبنم نجفی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
621
نجم السادات عاطفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای پوست و آمیزشی
622
نسترن خسروی رستمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
623
نسرین خالصی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
624
نسرین شایانفر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پاتولوژی
625
نسیم نیکوبخت
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
626
نسیم هوشنگیان طهرانی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
628
نفیسه انصاری نژاد
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
629
دکتر ناهید نفیسی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی
630
نور امیرمظفری ثابت
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی میکروبشناسی
631
نوراحمد لطیفی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
632
نورالدین محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
633
دکتر شهره نوری زاده دهکردی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
634
دکتر نسرین نوری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
635
نوشین اشراقی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
636
نوید نبی زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
637
نیدا جمالی رئوفی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
639
دکتر افسانه نیکجوی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
640
نیلوفر خدابنده لو
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
641
نیلوفر محقق
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی
642
وحید پیر حاجاتی مهابادی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
643
وحید علی پور
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
644
وحید نیکوئی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
645
دکتر محمدرضا وفا
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
646
ولی اله حسنی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
647
دکتر فتانه هاشم دباغیان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
648
هاله دادگستر
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
649
هرمز سلیمی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
650
هما رسولی جزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
651
هما صادقی اول شهر
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی مامائی
652
دکتر مریم هنردوست
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
653
هومن شریعت زاده
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
654
پروفسور نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
655
دکتر رسول یاراحمدی
دانشکده بهداشت
گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای
656
یاسر عزیزی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
657
دکتر علی یگانه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
659
shafaikhanghah.y یوسف شفائی خانقاه
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
661
دکتر عزیزاله یوسفی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
662
دکتر ناصح یوسفی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
663
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
667
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
668
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
670
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
671
آقای محمدرضا زارعی zarei
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی