فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آذر معزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
2
miraftabi.a آرزو میرآفتابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای چشم
3
آرزو نهاوندی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
4
دکتر رضا آرزومندان
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
5
آرش بابائی غازانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی
6
آرش بردبار
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
7
آرش سرو آزاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
8
آریا جنابی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
9
ashtarinezhad.a آزاده اشتری نژاد
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
10
آزاده اشراقی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
11
آزاده اکبری سنه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
12
دکتر اکرم آزاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی کاردرمانی
13
دکتر آسیه شجاعی
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
14
پروفسور عباس آقابیکلوئی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی
15
دکتر عاطفه آموزگار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
16
آیدا ایران پور
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
17
ابراهیم زنوزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارتوپدی
18
ابراهیم عامری مهابادی
دانشکده پزشکی
گروه ارتوپدی
19
دکتر پروین ابراهیمی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
گروه آموزشی مدیریت
20
دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
21
mehdizadehkashi.a ابوالفضل مهدیزاده کاشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
22
دکتر جمیله ابوالقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی و بهداشتی
23
آقای احسان فرازی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
24
دکتر فهیمه احسانی پور
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای کودکان
25
احمد حاجبی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی داخلی مغز و اعصاب
26
احمد دانشی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
27
احمد عاشوری
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
28
دکتر سید احمد احمدی تیمورلوئی
معاونت بین‌الملل
اعضای هیات علمی معاونت بین‌الملل
29
خانم زهرا احمدی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی بهداشت جامعه
30
اسحق بهرامی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
31
اسعد مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ارولوژی
32
اسماء عاقبتی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
33
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
34
اشرف السادات موسوی نجف آبادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
35
maziar.a اصغر مازیار
انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم
36
آقای علی اصغر اصغرنژادفرید
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
37
دکتر علی محمد اصغری
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی گوش و حلق و بینی
38
افسانه صادق زاده بازرگان
بیمارستان شهدای هفتم تیر
اعضای هیات علمی بیمارستان شهدای هفتم تیر
39
افسانه صفرچراتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی طب ورزش
40
افسانه قاسمی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
41
افضل کریمی جهندیزی
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی زیست فناوریهای پزشکی
44
دکتر ابوالفضل اکبری
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
45
پروفسور محمد اکبری
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی فیزیوتراپی و فیزیکال تراپی
46
اکرم پوربخت
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
47
اکرم هاشمی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
48
الهام اختری
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
49
الهام بحرینی
دانشکده بهداشت
اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت
50
الهام رزمجو
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
اولین
قبلی
1
...