فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
2
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
3
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
4
amiri.fs فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
5
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
6
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
7
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
8
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
9
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
10
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
11
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
12
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
13
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
14
دکتر آرش فتاحی
دانشکده پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی
15
فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
16
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
17
فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
18
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
19
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
20
فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
21
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
22
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
23
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
24
دکتر سیدحمیدرضا فیض
مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
گروه آموزشی بیهوشی
25
دکتر سارا مینائیان Minaeian.s
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
27
خانم فریبا کریم زاده اویندین karimzade.f
معاونت تحقیقات و فناوری
اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری
28
پروفسور مرضیه نجومی mnojomi
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
30
خانم مهناز سیدالشهدایی seyedoshohadaee
دانشکده پرستاری و مامایی
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
اولین
قبلی
1
...