فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
فائزه فقیهی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
2
فاطمه آزادی نیا
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
3
فاطمه السادات امجدی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
4
فاطمه السادات امیری
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
5
فاطمه تاجیک رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
6
فاطمه رمضانی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
7
فاطمه سادات حسینی بهارانچی
دانشکده علوم توانبخشی
اعضای هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
8
فاطمه شریف زاده محلاتی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
9
فاطمه شیرانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
10
فاطمه طباطبائی مهریزی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی انگل شناسی
11
فاطمه کاشانی نسب
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
اعضای هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
12
فاطمه مرادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی آناتومی (کالبد شناسی)
13
فاطمه ملکی
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
14
دکتر فاطمه هادی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانپزشکی
15
فرناد ایمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیهوشی
16
فرنوش جاراللهی
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آموزشی شنوائی سنجی
17
فروغ جوان منش
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای زنان و زایمان
18
فروغ رفیعی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
19
فرهاد احمدی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی فارماکولوژی
20
فرهاد ترابی نژاد
دانشکده علوم توانبخشی
گروه آمورشی گفتار درمانی
21
فرهاد حافظی
دانشکده پزشکی
گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
22
فرهاد ذاکر
دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
23
فرهاد زمانی
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی بیماریهای داخلی
24
فریبا کریم زاده اویندین
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
25
فریبا نصیری زیبا
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی داخلی و جراحی
26
فریناز نصیری نژاد
دانشکده فناوری های نوین
گروه آموزشی فیزیولوژی
27
دکتر رضا فلک
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی ایمونولوژی (ایمنی شناسی)
28
فهیمه ثابتی
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی کودکان
29
فهیمه حاجی آخوندی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
30
فهیمه فتحعلی لواسانی
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
گروه آموزشی روانشناسی بالینی وکاربردی
اولین
قبلی
1
...