اعضا - فاطمه طباطبائی مهریزی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فاطمه طباطبائی مهریزی
گروه آموزشی انگل شناسی
tabatabaei.fiums.ac.ir