اعضا - آنژیلا عطائی پیرکوه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
آنژیلا عطائی پیرکوه
دبیرخانه ستاد استعدادهای درخشان دانشگاه
ataei.aiums.ac.ir