سید کامران سلطانی

گروه آموزش پزشکی
soltarabiums.ac.ir

:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید کامران سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک soltarab@iums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل سید کامران سلطانی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزش پزشکی
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::