سید کامران سلطانی

گروه آموزش پزشکی
soltarabiums.ac.ir

:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید کامران سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
::
توصيف مختصر

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

:: ::