اعضا - حمید رضا برادران عطار مقدم


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پروفسور حمید رضا برادران عطار مقدم
استاد مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
baradaran.hriums.ac.ir