اعضا - سید بهنام الدین جامعی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سید بهنام الدین جامعی
استاد گروه علوم پایه
دکترای ( PhD)
jameie.sbiums.ac.ir