اعضا - یوسف شفائی خانقاه


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
یوسف شفائی خانقاه
استادیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
shafaikhanghah.yiums.ac.ir