اعضا - محمدرضا آخوندی نسب میبدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
محمدرضا آخوندی نسب میبدی
استادیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
akhondi.mriums.ac.ir