اعضا - محمدجواد فاطمی دخت چاروک


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
محمدجواد فاطمی دخت چاروک
استاد گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
fatemi.mjiums.ac.ir