اعضا - کامران اسعدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
کامران اسعدی
دانشیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
asadi.kiums.ac.ir