اعضا - فرهاد حافظی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرهاد حافظی
استاد گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
hafezi.fiums.ac.ir