اعضا - رخساره یکه یزدان دوست


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
رخساره یکه یزدان دوست
دانشیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
دکتری تخصصی
yazdandoost.roiums.ac.ir