اعضا - حمید کریمی اصطهباناتی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
حمید کریمی اصطهباناتی
استاد گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
karimi.hiums.ac.ir