اعضا - حسین اکبری احمد آبادی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
حسین اکبری احمد آبادی
دانشیار گروه جراحی ترمیمی و پلاستیک و سوختگی
فوق تخصص
akbari.hiums.ac.ir