اعضا - فرح بخارائی سلیم


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرح بخارائی سلیم
استادیار گروه آموزشی ویروس شناسی
دکتری تخصصی
bokharaei.fiums.ac.ir