اعضا - سیدحمیدرضا منوری


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
سیدحمیدرضا منوری
استاد گروه آموزشی ویروس شناسی
دکتری تخصصی
monavari.hriums.ac.ir