اعضا - مینو شهیدی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
مینو شهیدی
استادیار گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
دکترای ( PhD)
shahidi.miums.ac.ir