اعضا - فرهاد ذاکر


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
فرهاد ذاکر
استاد گروه آموزشی هماتولوژی و انتقال خون
دکترای ( PhD)
zaker.fiums.ac.ir